• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Język Angielski

Zakres materiału obowiązujący do szkolnego konkursu języka angielskiego

Struktury gramatyczne

CZASOWNIK

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have

3. Czasowniki modalne:

can, np. I can dance. My mother can’t drive a car. You can’t watch this film.

Can you help me?

could, np. Could you help me? I couldn’t visit you yesterday.

must, np. I must finish it today. You mustn’t ride a bike here.

should, np. You should learn more. Where should I put the shopping?

will, np. Will you do it for me?

4. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don’t walk on the grass!

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live – lived – lived; go – went – gone

6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt

7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like

to, enjoy, hate, let’s

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off

9. Czasy gramatyczne:

Present Simple, np. I get up at seven o’clock. The film starts at 8 p.m.

Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you

doing tomorrow?

Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych

osób), np. I have never travelled to Mexico. Have you done your homework?

Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days

ago.

Future Simple, np. I will go to the shop. I hope you’ll get better.

10. Konstrukcja “be going to”, np. He’s going to buy a new computer.

11. Konstrukcja “have to”, np. He has to go to the dentist.

RZECZOWNIK

1. Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych, np. a desk, water, money

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. room – rooms, box – boxes, child –

children

3. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. Kate’s notebook, the photo

of my sister

PRZEDIMEK

Przedimek, np. a dog, an apple, the sun, breakfast

PRZYMIOTNIK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym,

wyższym i najwyższym, np. cold – colder – the coldest, beautiful – more beautiful

– the most beautiful, good – better – the best

2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, her, their

98 Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

PRZYSŁÓWEK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most

elegantly, badly – worse – the worst

2. Tworzenie przysłówka z przymiotnika, np. slow – slowly, good – well

3. Przysłówki sposobu, częstotliwości, np. He usually comes late. Speak slowly.

ZAIMEK

1. Zaimki osobowe, np. I, me, they, them

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours

3. Zaimki wskazujące, np. this, those

4. Zaimki pytające, np. who, how, why, which

5. Zaimki względne, np. who, which, that

6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no

7. Zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the blue one/ones.

LICZEBNIK

1. Liczebniki główne, np. one, a hundred

2. Liczebniki porządkowe, np. first, 25th May

PRZYIMEK

1. Przyimki z określeniami miejsca, kierunku, odległości, np. next to the shop, on

the left, in the north

2. Przyimki z określeniami czasu, np. on Saturday, in the morning, at 7 a.m.

3. Przyimki z określeniami sposobu, np. by car

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. wait for, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, when, before, so, after

SKŁADNIA

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present

Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple

2. Zdania rozkazujące, np. Come here! Don’t close the door!

3. Zdania z podmiotem it, np. It is cold today.

4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new stadium in my town. There were

many people in the park.

5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Give me some water.

6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother lives in a big city and I live in

the country.

7. Zdania podrzędnie złożone, np. He is sad because he lost his mobile. I know

where they are. She went to the shop to buy a present for her friend.

8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. It’s nice to meet you. He likes

listening to music. I’m good at swimming.

9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a surprise!


 

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube