• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Rada Rodziców

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów :
1. pochodzi z rodziny, w której dochód na jednego jej członka nie przekracza kwoty 351,00 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
2. pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza to kryterium dochodowe, ale istnieją powody pozwalające dyrektorowi szkoły podjąć decyzję, o udzieleniu uczniowi takiej pomocy.
Powody te, to :
o    Ubóstwo.
o    Sieroctwo.
o    Bezdomność.
o    Bezrobocie.
o    Niepełnosprawność.
o    Długotrwała lub ciężka choroba.
o    Przemoc w rodzinie.
o    Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
o    Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.
o    Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze.
o    Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.
o    Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
o    Alkoholizm lub narkomania.
o    Zdarzenia losowego i sytuacje kryzysowej.
o    Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Liczba uczniów, którzy uzyskają pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 20% liczby uczniów objętych pomocą na podstawie dochodu 351 zł. netto na osobę.

3. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci :
o    słabo widzących,
o    niesłyszących,
o    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
o    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

Na podstawie dwóch pierwszych kryteriów, o dofinansowanie mogą starać się rodzice dzieci :
•    w klasach I-III szkoły podstawowej,
•    w klasie III gimnazjum,
•    w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
•    w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
•    w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
•    w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Na podstawie kryterium trzeciego ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ) rodzice wszystkich dzieci posiadających wskazane orzeczenie.
Kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:
•    Klasa I: ..... zł.
•    Klasa II: ..... zł.
•    Klasa III: ..... zł.
•    Klasa II gimnazjum: ..... zł.

Dofinansowanie do zakupu podręczników - procedura
•    Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, do której uczęszcza dziecko.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów.
W sytuacji, gdy dochód rodziny przekracza 351 zł. netto na osobę, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Nie dołącza się natomiast informacji o wysokości dochodów.
•    Rodzice dokonują zakupu podręczników.
•    Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły ( w praktyce pedagogowi szkolnemu ) dowód zakupu podręczników.
•    Dyrektor szkoły ( pedagog szkolny ) przekazuje rodzicom dofinansowanie ( do wysokości wartości pomocy ).

 

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube